405
ບົດ‌ທີ 5ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 5Matthew 5
ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕັ້ງ‌ຕົ້ນ​ເທດ​ສະ‌ໜາ​ຢູ່​ຈ້າຍ​ພູ ເລື່ອງ​ຄວາມ‌ສຸກ-
(ລກ. 6:20-23)-
1 พอเหลียวเบิ่งเห็นคนหลวงหลายแล้ว พระเยซูเลยขึ้นไปเทิงภูเขา บัดพอเพิ่นนั่งลงแล้ว พวกลูกศิษย์ได้เข้ามาหาเพิ่นເມື່ອ​ທອດ​ພຣະ‌ເນດ​ເຫັນ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ດັ່ງ‌ນັ້ນ ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ສະ‌ເດັດ​ຂຶ້ນ​ພູ​ເມື່ອ​ປະ‌ທັບ​ລົງ​ແລ້ວ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ກໍ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຝົ້າ.ພໍ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ເຫັນ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ແລ້ວ ພຣະ‌ເຢຊູ​ເລີຍ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ພູ‌ເຂົາ ບັດ​ພໍ​ເພິ່ນ​ນັ່ງ​ລົງ​ແລ້ວ ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ເພິ່ນWhen Jesus saw the crowds, He went up on the mountain and sat down. His disciples came to Him,
ຄຳ​ວ່າ ໄຂ​ພຣະ‌ໂອດ​ນີ້ ກໍ​ເຄີຍ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ແນະ‌ນຳ​ຂໍ້‌ຄວາມ​ສຳ‌ຄັນ (ເບິ່ງ ກຈກ. 8:35)-
2 แล้วพระเยซูได้เอ่ยปาก ตั้งต้นสอนเขาว่าພຣະ‌ອົງ​ຈິ່ງ​ຊົງ​ໄຂ​ພຣະ‌ໂອດ ຕັ້ງ‌ຕົ້ນ​ສັ່ງ‌ສອນ​ເຂົາ​ວ່າ,ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ເອີ່ຍ‌ປາກ ຕັ້ງ‌ຕົ້ນ​ສອນ​ເຂົາ​ວ່າand He began to teach them, saying:
3 "ส่วนผู้ที่ยากจนตกต่ำฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้ฮั้นได้พรเป็นสุข ย้อนแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาอยู่แล้ว“ຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ຍາກ‌ຈົນ​ຝ່າຍ​ຈິດ‌ວິນຍານ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ວ່າ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ສະ­ຫວັນ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້ນັ້ນ.“ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ຍາກ​ຈົນ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ຝ່າຍ​ຈິດ‌ວິນຍານ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກ ຍ້ອນ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ເປັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ຢູ່​ແລ້ວ“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
4 ส่วนผู้ที่โศกเศร้าไว้ทุกข์ ผู้ฮั้นได้พรเป็นสุข ย้อนว่าเขาสิได้ฮับการปลอบโยนຜູ້‌ໃດ​ໂສກ‌ເສົ້າ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ວ່າ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົງ​ເລົ້າໂລມ.ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ໂສກ‌ເສົ້າ​ໄວ້​ທຸກ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກ ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຂົາ​ຊິ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປອບ‌ໂຍນBlessed are those who mourn, for they will be comforted.
5 ส่วนผู้ที่มีใจอ่อนน้อม ผู้ฮั้นได้พรเป็นสุข ย้อนว่าเขาสิได้ฮับแผ่นดินโลกเป็นมรดกຜູ້‌ໃດ​ມີ​ໃຈ­ອ່ອນ­ຫວານ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ວ່າ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ​ເປັນ​ມໍລະດົກ.ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ໃຈ​ອ່ອນ‌ນ້ອມ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກ ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຂົາ​ຊິ​ໄດ້​ຮັບ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ​ເປັນ​ມໍ­ລະ­ດົກBlessed are the meek, for they will inherit the earth.
6 ส่วนผู้ที่หิวกระหายตามความเที่ยงธรรม ผู้ฮั้นได้พรเป็นสุข ย้อนว่าเขาสิได้อิ่มหนำຜູ້‌ໃດ​ອຶດ‌ຫິວ​ຄວາມ​ຊອບ­ທຳ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ວ່າ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ໃຫ້​ອີ່ມ​ບໍລິບູນ.ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ຫິວ​ກະ‌ຫາຍ​ຕາມ​ຄວາມ‌ທ່ຽງທຳ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກ ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຂົາ​ຊິ​ໄດ້​ອິ່ມ‌ໜຳBlessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
7 ส่วนผู้ที่มีใจเมตตา ผู้ฮั้นได้พรเป็นสุข ย้อนว่าเขาสิได้ฮับความเมตตาคือกันຜູ້‌ໃດ​ມີ‌ໃຈ​ກະ‌ລຸ‌ນາ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ວ່າ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ‌ກະລຸນາ​ຕອບ.ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ໃຈ​ເມດ­ຕາ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກ ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຂົາ​ຊິ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເມດ­ຕາ​ຄື​ກັນBlessed are the merciful, for they will be shown mercy.
8 ส่วนผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ ผู้ฮั้นได้พรเป็นสุข ย้อนว่าเขาสิได้เห็นพระเจ้าຜູ້‌ໃດ​ມີ‌ໃຈ​ບໍ­ລິ­ສຸດ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ວ່າ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະເຈົ້າ.ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ໃຈ​ບໍ­ລິ­ສຸດ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກ ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຂົາ​ຊິ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ­ເຈົ້າBlessed are the pure in heart, for they will see God.
9 ส่วนผู้ที่สร้างสันติภาพ ผู้ฮั้นได้พรเป็นสุข ย้อนว่าผู้คนสิได้เอิ้นเขาว่าเป็นลูกของพระเจ้าຜູ້‌ໃດ​ສ້າງ​ຄວາມ‌ສະຫງົບ‌ສຸກ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ວ່າ​ເປັນ​ບຸດ.ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ສ້າງ​ສັນຕິ‌ພາບ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຜູ້​ຄົນ​ຊິ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ເຂົາ​ວ່າ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າBlessed are the peacemakers, for they will be called sons of God.
10 ส่วนผู้ที่ถืกข่มเหงย้อนความเที่ยงธรรม ผู้ฮั้นได้พรเป็นสุข ย้อนว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาแล้วຜູ້‌ໃດ​ຖືກ​ຂົ່ມ­ເຫງ​ເພາະ​ເຫັນ‌ແກ່​ຄວາມ​ຊອບ­ທຳ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ວ່າ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ສະ­ຫວັນ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້ນັ້ນ.ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຂົ່ມ­ເຫງ​ຍ້ອນ​ຄວາມ‌ທ່ຽງທຳ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກ ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ເປັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ແລ້ວBlessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
11 ส่วนผู้ที่ถืกคนประจาน นินทาใส่ร้ายเป็นความเท็จย้อนเห็นแก่เฮา ผู้ฮั้นได้พรเป็นสุข“ເມື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ຕິ‌ຕຽນ​ຂົ່ມ­ເຫງ​ນິນ‌ທາ​ວ່າ​ຮ້າຍ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ ເປັນ​ຄວາມ‌ບໍ່ຈິງ​ທຸກ​ຢ່າງ ເພາະ​ເຫັນ‌ແກ່​ເຮົາ ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ.ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຄົນ​ປະ‌ຈານ ນິນ‌ທາ​ໃສ່‌ຮ້າຍ​ເປັນ​ຄວາມ‌ບໍ່ຈິງ​ຍ້ອນ​ເຫັນ​ແກ່​ເຮົາ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກBlessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of Me.
12 กะให้ดีอกดีใจไว้อย่างเหลือล้นเด้อ ย้อนว่าบำเหน็จรางวัลของเจ้ามีครบบริบูรณ์ในสวรรค์ คือคนเคยข่มเหงพวกผู้เป็นปากเป็นเสียงของพระเจ้าก่อนเจ้าคือกันຈົ່ງ​ຊົມຊື່ນ‌ຍິນດີ ເພາະ​ວ່າ​ບຳເໜັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ມີ​ບໍ‌ລິ‌ບູນ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ເໝືອນ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ແຫ‌ລະ, ເຂົາ​ໄດ້​ຂົ່ມ­ເຫງ​ຜູ້ປະກາດ‌ພຣະທຳ​ທີ່‌ຢູ່​ກ່ອນ​ທ່ານ​ທັງຫລາຍ.ກໍ​ໃຫ້​ດີ‌ອົກ‌ດີໃຈ​ໄວ້​ຢ່າງ‌ເຫລືອລົ້ນ​ເດີ້ ຍ້ອນ​ວ່າ​ບຳເໜັດ​ລາງ‌ວັນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄົບ​ບໍ‌ລິ‌ບູນ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ຄື​ຄົນ​ເຄີຍ​ຂົ່ມ­ເຫງ​ພວກ​ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ກ່ອນ​ເຈົ້າ​ຄື​ກັນRejoice and be glad, because great is your reward in heaven; for in the same way they persecuted the prophets before you.
ເລື່ອງ​ເກືອ​ແລະ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ-
(ມຣກ. 9:50; ລກ. 14:34-35)-
13 พวกเจ้าเป็นคือเกลือของโลก แต่คั่นเกลือฮั้นเมิ้ดรสซาติไปแล้ว สิใซ้เป็นเกลืออีกต่อไปได้จั่งใด มันกะบ่เป็นประโยชน์อีหยัง มีแต่สิถอกออกใส่ทางให้คนเหยียบไปเหยียบมาซื่อๆ“ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຄື​ເກືອ​ສຳ‌ລັບ​ໂລກ ແຕ່​ຖ້າ​ເກືອ​ນັ້ນ​ຈືດ‌ຈາງ​ໄປ​ແລ້ວ ຈະ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ກັບ​ເຄັມ​ອີກ​ໄດ້​ຢ່າງ‌ໃດ ແຕ່​ນັ້ນ​ໄປ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ປະ‌ໂຫຍດ​ອັນ‌ໃດ ມີ​ແຕ່​ຈະ​ຖິ້ມ​ເສຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ຢຽບ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄື​ເກືອ​ຂອງ​ໂລກ ແຕ່​ຄັ່ນ​ເກືອ​ນັ້ນ​ໝົດ​ລົດ‌ຊາດ​ໄປ​ແລ້ວ ຊິ​ໃຊ້​ເປັນ​ເກືອ​ອີກ​ຕໍ່‌ໄປ​ໄດ້​ຈັ່ງ​ໃດ ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ປະ‌ໂຫຍດ​ອີ‌ຫຍັງ ມີ​ແຕ່​ຊິ​ຖອກ‌ອອກ​ໃສ່​ທາງ​ໃຫ້​ຄົນ​ຢຽບ​ໄປ​ຢຽບ​ມາ​ຊື່​ໆYou are the salt of the earth. But if the salt loses its savor, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men.
14 แล้วพวกเจ้าเป็นแสงสว่างของโลกนำ คือเมืองใดๆ ซึ่งตั้งอยู่เทิงยอดเนินเขาสิบ่สามารถปิดบังไว้ได้เลย“ພວກ​ທ່ານ​ຄື​ແສງ‌ສະຫວ່າງ​ສຳ‌ລັບ​ໂລກ ເມືອງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ເທິງ​ພູ​ຈະ​ບັງ​ລັບ​ໄວ້​ບໍ່ໄດ້.ແລ້ວ​ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ແສງ‌ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ໂລກ​ນຳ ຄື​ເມືອງ​ໃດ​ໆ ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ເທິງ​ຍອດ​ໂນນ‌ພູ​ຊິ​ບໍ່​ສາ‌ມາດ​ປິດ‌ບັງ​ໄວ້​ໄດ້​ເລີຍYou are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden.
15 คือว่า เคยมีใผแหน่ที่ไต้ตะเกียง แล้วกะเอาคุถังกวบไว้ มีแต่สิตั้งไว้เทิงแท่นตะเกียง เพื่อสิส่องแสง๏ให้คู่คนในเฮือนฮั้นเห็นฮุ่งບໍ່‌ຫ່ອນ​ມີ​ຜູ້‌ໃດ​ເມື່ອ​ໄຕ້​ໂຄມ​ແລ້ວ​ເອົາ​ບຸງ​ມາ​ກວມ ແຕ່​ເຄີຍ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ເທິງ​ຮອງ​ຕີນ​ໂຄມ​ແລະ​ມັນ​ສ່ອງ​ແຈ້ງ​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ຄົນ‌ທີ່​ຢູ່‌ໃນ​ເຮືອນ​ນັ້ນ.ຄື​ວ່າ ເຄີຍ​ມີ​ໃຜ​ແໜ່​ທີ່​ໄຕ້​ຕະກຽງ ແລ້ວ​ກໍ​ເອົາ​ຄຸ​ໄວ້ ມີ​ແຕ່​ຊິ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ເທິງ​ແທ່ນ‌ຕະກຽງ ເພື່ອ‌ຊິ​ສ່ອງ‌ແສງ​ໃຫ້​ຄູ່​ຄົນ​ໃນ​ເຮືອນ​ນັ້ນ​ເຫັນ‌ຮຸ່ງNeither do people light a lamp and put it under a basket. Instead, they set it on a lampstand, and it gives light to everyone in the house.
16 จั่งซั้น ให้แสงสว่างของเจ้าส่องออกไปต่อหน้าต่อตาของคนทั้งหลายเด้อ เพื่อเขาสิได้เห็น๏ความดีความงามที่เจ้าเฮ็ด แล้วเขากะสิยกย่องสรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นพ่อของเจ้า ผู้เพิ่นอยู่ในสวรรค์ເໝືອນ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ແຫ‌ລະ, ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ສ່ອງ​ແຈ້ງ​ແກ່​ຄົນ​ທັງ‌ປວງ ເພື່ອ​ວ່າ, ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຫັນ​ການ​ດີ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ເຮັດ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ຢູ່‌ໃນ​ສະຫວັນ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ໃຫ້​ແສງ‌ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ສ່ອງ​ອອກ​ໄປ​ຕໍ່ໜ້າ‌ຕໍ່‌ຕາ​ຂອງ​ຄົນ​ທັງ‌ຫລາຍ​ເດີ້ ເພື່ອ​ເຂົາ​ຊິ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ດີ​ຄວາມ‌ງາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ ແລ້ວ​ເຂົາ​ກໍ​ຊິ​ຍົກ‌ຍ້ອງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ ຜູ້​ເພິ່ນ​ຢູ່‌ໃນ​ສະ­ຫວັນIn the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
ເລື່ອງ​ພຣະ‌ບັນຍັດ-
17 อย่าไปคึดว่าเฮาหนิมาเพื่อสิทำลายกฎบัญญัติของพระเจ้าฮั้น หรือคำเว้าของผู้เป็นปากเป็นเสียงของเพิ่น เฮาบ่ได้มาเพื่อทำลายดอก แต่มาเพื่อสิให้สำเร็จ“ຢ່າ​ຄຶດ​ວ່າ​ເຮົາ​ມາ​ລຶບ‌ລ້າງ​ພຣະ‌ບັນຍັດ ແລະ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ຂອງ​ຜູ້ປະກາດ‌ພຣະທຳ​ເສຍ ເຮົາ​ບໍ່‌ໄດ້​ມາ​ລຶບ‌ລ້າງ ແຕ່​ມາ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ສຳ‌ເລັດ​ຄົບຖ້ວນ.ຢ່າ​ໄປ​ຄຶດ​ວ່າ​ເຮົາ​ນີ້​ມາ​ເພື່ອ‌ຊິ​ທຳ‌ລາຍ​ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ນັ້ນ ຫລື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ຂອງ​ເພິ່ນ ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ​ທຳ‌ລາຍ​ດອກ ແຕ່​ມາ​ເພື່ອ‌ຊິ​ໃຫ້​ສຳ‌ເລັດDo not think that I have come to abolish the Law or the Prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them.
18 คือเฮาสิบอกความจริงให้พวกเจ้าโลด ว่า เถิงแม้นว่าฟ้ากับดินสิล่วงไป แม้นแต่อักษรเดียว หรือจุดเดียวในกฎบัญญัติ กะสิบ่สูญเสียไปจักหน่อย จนกว่าสิสำเร็จทั้งเมิ้ดເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຕາມ​ຈິງ​ວ່າ ຕາບ‌ໃດ​ຟ້າ​ແລະ​ດິນ​ຍັງ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ແມ່ນ‌ແຕ່​ຈຸດ​ຫລື​ຂີດ​ໃດໆ ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ສູນ​ໄປ​ຈາກ​ພຣະ‌ບັນຍັດ​ຈົນ​ກວ່າ​ສິ່ງ​ທັງ‌ປວງ​ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄົບຖ້ວນ.ຄື​ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ຄວາມ‌ຈິງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂລດ ວ່າ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຟ້າ​ກັບ​ດິນ​ຊິ​ລ່ວງ‌ໄປ ແມ່ນ​ແຕ່​ອັກ‌ສອນ​ດຽວ ຫລື​ຈຸດ​ດຽວ​ໃນ​ກົດ­ບັນ­ຍັດ ກໍ​ຊິ​ບໍ່​ສູນ‌ເສຍ​ໄປ​ຈັກ‌ໜ່ອຍ ຈົນ​ກວ່າ​ຊິ​ສຳ‌ເລັດ​ທັງ​ໝົດFor I tell you truly, until heaven and earth pass away, not a single jot, not a stroke of a pen, will disappear from the Law until everything is accomplished.
19 จั่งซั้น ผู้ใดกะตามที่บ่เฮ็ดตามข้อเล็กน้อยแม้นแต่ข้อเดียวในกฎบัญญัตินี้ ทั้งสอนคนอื่นบ่ให้เฮ็ดตามคือกัน ผู้ฮั้นสิเอิ้นกันว่า เป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ใดที่เฮ็ดตาม กับสอนคนอื่นให้เฮ็ดตามคือกัน ผู้ฮั้นสิเอิ้นกันว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ຜູ້‌ໃດ​ໄດ້​ເຮັດ‌ໃຫ້​ຂໍ້​ເລັກ‌ນ້ອຍ​ທີ່‌ສຸດ​ໃນ​ບັນ‌ດາ​ຄຳ‌ສັ່ງ​ນີ້​ເບົາ‌ບາງ​ລົງ ທັງ​ສອນ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ດ້ວຍ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ວ່າ​ຜູ້​ນ້ອຍ​ທີ່‌ສຸດ​ໃນ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ສະ­ຫວັນ ແຕ່​ຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ປະຕິ‌ບັດ​ແລະ​ສອນ​ຕາມ​ພຣະ‌ບັນຍັດ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ວ່າ​ຜູ້‌ໃຫຍ່​ໃນ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ສະຫວັນ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ຜູ້‌ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ບໍ່​ເຮັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ນ້ອຍໆ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຂໍ້​ດຽວ​ໃນ​ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ນີ້ ທັງ​ສອນ​ຄົນ​ອື່ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຮັດ​ຕາມ​ຄື​ກັນ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຊິ​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ນ້ອຍໆ​ທີ່‌ສຸດ​ໃນ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ ແຕ່​ຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ເຮັດ​ຕາມ ກັບ​ສອນ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຕາມ​ຄື​ກັນ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຊິ​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ ເປັນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນSo then, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do likewise will be called least in the kingdom of heaven; but whoever practices and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.
20 คือ เฮาสิบอกพวกเจ้าโลด นอกจากความซอบธรรมของเจ้าสิเกินกว่าความซอบธรรมของเสมียนฯ กับพวกฟาริสี เจ้าสิบ่มีทางเข้าในแผ่นดินสวรรค์เป็นอันขาดເພາະ​ເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ‌ວ່າ ຖ້າ​ການ​ຖື​ສິນ​ທຳ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ລື່ນ​ກວ່າ​ການ​ຖື​ສິນ​ທຳ​ຂອງ​ພວກ‌ນັກທຳ​ແລະ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ສະ­ຫວັນ​ບໍ່‌ໄດ້​ຈັກເທື່ອ.ຄື ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂລດ ນອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊອບ­ທຳ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊິ​ເກີນ​ກວ່າ​ຄວາມ​ຊອບ­ທຳ​ຂອງ​ນັກ‌ທຳ​ກັບ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ ເຈົ້າ​ຊິ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ເປັນ​ອັນ​ຂາດFor I tell you that unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.
ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຄຽດ​ຮ້າຍ-
(ລກ. 12:57-59)-
21 พวกเจ้าเคยได้ยินเถิงถ้อยคำโบราณว่า 'อย่าฆ่าคน' คั่นแม่นใผฆ่าคน ผู้ฮั้นสิต้องถืกพิพากษาลงโทษ“ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ໄດ້‌ຍິນ​ຄຳ​ຊຶ່ງ​ກ່າວ​ໄວ້​ແກ່​ຄົນ​ບູຮານ​ວ່າ ‘ຢ່າ​ຂ້າ​ຄົນ ຖ້າ​ຜູ້‌ໃດ​ຂ້າ​ຄົນ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ພິ­ພາກ­ສາ​ລົງ­ໂທດ’.ພວກ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ໄດ້‌ຍິນ​ເຖິງ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ບູຮານ​ວ່າ ‘ຢ່າ​ຂ້າ​ຄົນ’ ຄັ່ນ​ແມ່ນ​ໃຜ​ຂ້າ​ຄົນ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຊິ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ພິ­ພາກ­ສາ​ລົງ­ໂທດYou have heard that it was said to the ancients, ‘Do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment.’
22 แต่เฮาสิบอกพวกเจ้าว่า ผู้ใดกะตามที่สิฮ้ายพี่น้องของโตโดยบ่มีเหตุ ผู้ฮั้นอาจสิถืกพิพากษาลงโทษ แล้วผู้ใดที่สิเว้ากับพี่น้องว่า 'มึงบ่มีประโยชน์' ผู้ฮั้นอาจสิถืกนำไปที่ศาลสูง กับผู้ใดสิว่า 'จัญไร' ผู้ฮั้นสิเป็นโทษเถิงไฟนรกແຕ່​ຝ່າຍ​ເຮົາ ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຜູ້‌ໃດ​ຮ້າຍ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ‌ຕົນ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ໂທດ ຜູ້‌ໃດ​ຈະ​ເວົ້າ​ແກ່​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ‌ຕົນ​ວ່າ ‘ອ້າຍ​ໂງ່’ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ຖືກ​ພິ­ພາກ­ສາ​ລົງ­ໂທດ​ຈາກ​ສະ­ພາ­ສູງ­ສຸດ ຜູ້‌ໃດ​ຈະ​ເວົ້າ​ວ່າ ‘ອ້າຍ​ບ້າ’ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ໂທດ​ເຖິງ​ໄຟ​ນະຮົກ.ແຕ່​ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ຜູ້‌ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຊິ​ຮ້າຍ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ໂຕ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ເຫດ ຜູ້‌ນັ້ນ​ອາດ​ຊິ​ຖືກ​ພິ­ພາກ­ສາ​ລົງ­ໂທດ ແລ້ວ​ຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ຊິ​ເວົ້າ​ກັບ​ພີ່­ນ້ອງ​ວ່າ ‘ມຶງ​ບໍ່​ມີ​ປະ‌ໂຫຍດ’ ຜູ້‌ນັ້ນ​ອາດ​ຊິ​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ທີ່​ສະ­ພາ­ສູງ­ສຸດ ກັບ​ຜູ້‌ໃດ​ຊິ​ວ່າ ‘ຄົນ‌ໂງ່‌ຈ້າ’ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຊິ​ເປັນ​ໂທດ​ເຖິງ​ໄຟ​ນະ­ຮົກBut I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, ‘Raca,’ will be subject to the Sanhedrin. But anyone who says, ‘You fool!’ will be subject to the fire of hell.
23 จั่งซั้น คั่นเจ้านำเครื่องบูซามาเถิงแท่นบูซาแล้ว กับคึดขึ้นได้ว่าพี่น้องยังมีเหตุขัดเคืองกับเจ้าດັ່ງ‌ນັ້ນ, ເມື່ອ​ທ່ານ​ກຳ‌ລັງ​ນຳ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ​ມາ​ເຖິງ​ແທ່ນ‌ບູຊາ ແລ້ວ​ລະ‌ນຶກ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ຂໍ້​ຂຸ້ນ​ເຄືອງ​ກັບ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ‌ຕົນ​ດ້ວຍ​ເລື່ອງ​ໃດ​ເລື່ອງ​ໜຶ່ງ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ນຳ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ​ມາ​ເຖິງ​ແທ່ນ​ບູຊາ​ແລ້ວ ກັບ​ຄຶດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ວ່າ​ພີ່­ນ້ອງ​ຍັງ​ມີ​ເຫດ​ຂັດ‌ເຄືອງ​ກັບ​ເຈົ້າTherefore if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you,
24 กะให้วางเครื่องบูซาไว้หน้าแท่นฮั้น แล้วหลบเมือคืนดีกับผู้ฮั้นเสียก่อน แล้วจั่งค่อยมาถวายเครื่องบูซาของเจ้าຈົ່ງ​ວາງ​ເຄື່ອງ­ບູ­ຊາ​ໄວ້​ຕໍ່‌ໜ້າ​ແທ່ນ​ນັ້ນ​ກັບ​ໄປ​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ເສຍ‌ກ່ອນ ແລ້ວ​ຈິ່ງ​ມາ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ­ບູ­ຊາ​ຂອງ​ທ່ານ.ກໍ​ໃຫ້​ວາງ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ​ໄວ້​ໜ້າ​ແທ່ນ​ນັ້ນ ແລ້ວ​ຫລົບ​ເມືອ​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ເສຍ‌ກ່ອນ ແລ້ວ​ຈັ່ງ​ຄ່ອຍ​ມາ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ​ຂອງ​ເຈົ້າleave your gift there before the altar. First go and be reconciled to your brother; then come and offer your gift.
25 ให้ปรองดองตกลงกันกับคู่ความอย่างไวๆ เด้อ บัดพวมอยู่ในเส้นทาง(ไปขึ้นศาล) นำกัน บ่ซั่นหย้านว่าหาลางเทื่อคู่ความฮั้นสิฟ้องร้องมอบเจ้าไว้กับผู้พิพากษา แล้วผู้พิพากษาสิมอบเจ้าไว้กับผู้คุมนักโทษ แล้วในที่สุดเจ้าสิต้องถืกโยนเข้าไปในคุกຈົ່ງ​ຮີບ​ປອງ‌ດອງ​ກັບ​ຄູ່​ໂຈດ​ຂອງ‌ຕົນ ໃນ​ຂະ‌ນະ​ທີ່​ຍັງ​ຢູ່​ກາງ​ທາງ​ນຳ‌ກັນ ຢ້ານ‌ວ່າ​ໂຈດ​ນັ້ນ​ຈະ​ມອບ​ທ່ານ​ໄວ້​ກັບ​ຕຸລາ‌ການ ແລະ​ຕຸລາ‌ການ​ຈະ​ມອບ​ທ່ານ​ໄວ້​ກັບ​ທຳ‌ມະ​ໂຮງ ແລ້ວ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ຂັງ‌ໄວ້​ໃນ​ຄຸກ.ໃຫ້​ປອງ‌ດອງ​ຕົກ‌ລົງ​ກັນ‌ກັບ​ຄູ່​ຄວາມ​ຢ່າງ​ໄວ​ໆ ເດີ້ ບັດ​ພວມ​ຢູ່‌ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ(ໄປ​ຂຶ້ນ​ສານ) ນຳ‌ກັນ ບໍ່​ຊັ່ນ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຫາ​ລາງ‌ເທື່ອ​ຄູ່​ຄວາມ​ນັ້ນ​ຊິ​ຟ້ອງ‌ຮ້ອງ​ມອບ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ກັບ​ຜູ້​ພິ­ພາກ­ສາ ແລ້ວ​ຜູ້​ພິ­ພາກ­ສາ​ຊິ‌ມອບ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ກັບ​ຜູ້​ຄຸມ‌ນັກໂທດ ແລ້ວ​ໃນ​ທີ່‌ສຸດ​ເຈົ້າ​ຊິ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ໂຍນ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ຄຸກReconcile quickly with your adversary, while you are still on the way to court. Otherwise he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison.
26 เฮาสิบอกความจริงให้พวกเจ้าโลด ว่า พวกเจ้าสิออกจากบ่อนฮั้นบ่ได้ จนกว่าสิใซ้หนี้ครบເຮົາ​ບອກ​ແກ່​ທ່ານ​ຕາມ​ຄວາມ‌ຈິງ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ອອກ‌ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ​ບໍ່‌ໄດ້​ຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ໃຊ້​ໜີ້​ຈົນ​ຄົບ​ທຸກ​ອັດ.ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ຄວາມ‌ຈິງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂລດ ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ຊິ​ອອກ‌ຈາກ​ບ່ອນ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້ ຈົນ​ກວ່າ​ຊິ​ໃຊ້​ໜີ້​ຄົບTruly I tell you, you will not get out until you have paid the last penny.
ເລື່ອງ​ການ​ຫລິ້ນ­ຊູ້-
27 พวกเจ้าได้ยิน ว่า มีคำกล่าวในโบราณว่า 'อย่าเล่นซู้ล่วงประเวณีผัวเมียเขา'“ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ໄດ້‌ຍິນ​ຄຳ​ທີ່​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ ‘ຢ່າ​ຫລິ້ນ­ຊູ້​ສູ່​ຜົວ‌ເມຍ​ທ່ານ’ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້‌ຍິນ ວ່າ ມີ​ຄຳ​ກ່າວ​ໃນ​ບູຮານ​ວ່າ ‘ຢ່າ​ຫລິ້ນ­ຊູ້​ຜົວ​ເມຍ​ເຂົາ’You have heard that it was said, ‘Do not commit adultery.’
28 แต่เฮาบอกพวกเจ้าว่า คั่นแม่นใผเบิ่งแม่ญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในญิงฮั้น ผู้ฮั้นได้เล่นซู้ล่วงประเวณีในใจกับญิงฮั้นอยู่แล้วແຕ່​ຝ່າຍ​ເຮົາ, ເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ‌ວ່າ ຜູ້‌ໃດ​ເບິ່ງ​ແມ່‌ຍິງ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ກຳ‌ໜັດ​ໃນ​ຍິງ​ນັ້ນ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ຫລິ້ນ­ຊູ້​ໃນ​ໃຈ​ກັບ​ຍິງ​ນັ້ນແລ້ວ.ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ຄັ່ນ​ແມ່ນ​ໃຜ​ເບິ່ງ​ແມ່‌ຍິງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກີດ​ໃຈ​ກຳ‌ໜັດ​ໃນ​ຍິງ​ນັ້ນ ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້​ຫລິ້ນ­ຊູ້​ໃນ​ໃຈ​ກັບ​ຍິງ​ນັ້ນ​ຢູ່​ແລ້ວBut I tell you that anyone who looks at a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart.
29 คั่นตาขวาของเจ้าเป็นอุปสรรคให้หลงผิด กะให้ควักถิ้มโลด ย้อนว่าการที่เจ้าสิมีตาเพียงข้างเดียวสิเป็นประโยชน์ให้เจ้า ดีกว่ามีตาครบทั้งสองข้างแล้วต้องถืกถิ้มลงในนรกຖ້າ​ຕາ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ຕົວ​ຫລົງ‌ຜິດ ຈົ່ງ​ຄວັດ​ອອກ​ຖິ້ມ​ເສຍ ເພາະ​ການ​ທີ່​ເສຍ​ອະ‌ໄວ‌ຍະ‌ວະ​ສ່ວນ‌ໜຶ່ງ​ກໍ​ດີ​ກວ່າ​ໝົດ​ທັງ​ຕົວ​ຈະ​ຖືກ​ຖິ້ມ​ລົງ​ໃນ​ໝໍ້​ນະຮົກ.ຄັ່ນ​ຕາ​ຂວາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ອຸປະ‌ສັກ​ໃຫ້​ຫລົງ‌ຜິດ ກໍ​ໃຫ້​ຄວັກ​ຖິ້ມ​ໂລດ ຍ້ອນ​ວ່າ​ການ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຊິ​ມີ​ຕາ​ພຽງ​ຂ້າງ​ດຽວ​ຊິ​ເປັນ​ປະ‌ໂຫຍດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ ດີ​ກວ່າ​ມີ​ຕາ​ຄົບ​ທັງ​ສອງ​ຂ້າງ​ແລ້ວ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຖິ້ມ​ລົງ​ໃນ​ນະ­ຮົກIf your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell.
30 แล้วคั่นมือขวาของเจ้าเป็นอุปสรรคให้หลงผิดไป กะให้ตัดถิ้มโลด ย้อนว่ามันสิดีกว่าสำหรับเจ้า คั่นมือของเจ้าสูญเสียไปข้างเดียว แทนที่สิแล้วต้องถืกถิ้มลงในนรกเมิ้ดทั้งโตແລະ​ຖ້າ​ມື​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ຫລົງ‌ຜິດ ຈົ່ງ​ຕັດ​ຖິ້ມ​ເສຍ ເພາະ​ການ​ທີ່​ເສຍ​ອະ‌ໄວ‌ຍະ‌ວະ​ສ່ວນ‌ໜຶ່ງ​ກໍ​ດີ​ກວ່າ​ໝົດ​ທັງ​ຕົວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕົກ​ໃນ​ໝໍ້​ນະຮົກ.ແລ້ວ​ຄັ່ນ​ມື​ຂວາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ອຸປະ‌ສັກ​ໃຫ້​ຫລົງ‌ຜິດ​ໄປ ກໍ​ໃຫ້​ຕັດ​ຖິ້ມ​ໂລດ ຍ້ອນ​ວ່າ​ມັນ​ຊິ​ດີ​ກວ່າ​ສຳ‌ລັບ​ເຈົ້າ ຄັ່ນ​ມື​ຂອງ​ເຈົ້າ​ສູນ‌ເສຍ​ໄປ​ຂ້າງ​ດຽວ ແທນ​ທີ່​ຊິ​ແລ້ວ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຖິ້ມ​ລົງ​ໃນ​ນະ­ຮົກ​ໝົດ​ທັງ​ໂຕAnd if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to depart into hell.
ເລື່ອງ​ການ​ຢ່າ­ຮ້າງ-
(ມທ. 19:9; ມຣກ. 10:11-12; ລກ. 16:18)-
31 เคยมีถ้อยคำว่า 'ใผกะตามที่สิหย่าเมีย กะให้เขายื่นใบหย่าให้เมียเป็นทางการ'“ຍັງ​ມີ​ຄຳ​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ ‘ຖ້າ​ຜູ້‌ໃດ​ຈະ​ປະ‌ຮ້າງ​ເມຍ​ຂອງ‌ຕົນ ກໍ​ໃຫ້​ເຮັດ​ໜັງ­ສື​ຢ່າ­ຮ້າງ​ໃຫ້​ເມຍ​ນັ້ນ’.ເຄີຍ​ມີ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ວ່າ ‘ໃຜ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຊິ​ປະ‌ກັນ​ເມຍ ກໍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຍື່ນ​ໃບ‌ປະກັນ​ໃຫ້​ເມຍ​ເປັນ‌ທາງ‌ການ’It has also been said, ‘Whoever divorces his wife must give her a certificate of divorce.’
32 แต่เฮาบอกพวกเจ้าว่า คั่นแม่นใผสิหย่าเมีย ย้อนอื่นๆ นอกจากการเล่นซู้ล่วงประเวณีท่อฮั้น กะสิเฮ็ดให้นางล่วงประเวณีต่อไป กับใผสิแต่งกับนางผู้ฮั้นที่ถืกหย่าไปแล้ว ผู้ฮั้นที่แต่งกับนางกะท่อกับเล่นซู้ล่วงประเวณีนำແຕ່​ຝ່າຍ​ເຮົາ, ເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ‌ວ່າ ຖ້າ​ຜູ້‌ໃດ​ຈະ​ປະ​ເມຍ​ຂອງ‌ຕົນ​ເພາະ​ເຫດ​ອື່ນ ນອກ‌ຈາກ​ການ​ຜິດ​ກັບ​ຊາຍ​ອື່ນ ກໍ​ທໍ່‌ກັບ​ວ່າ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ຍິງ​ນັ້ນ​ຖືກ​ຜິດ​ໃນ​ຖານ​ຫລິ້ນ­ຊູ້ ແລະ​ຖ້າ​ຜູ້‌ໃດ​ຈະ​ຮັບ​ຍິງ​ຊຶ່ງ​ປະ‌ຮ້າງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ກໍ​ຖືກ​ຜິດ​ໃນ​ຖານ​ຫລິ້ນ­ຊູ້​ເໝືອນ​ກັນ.ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ຄັ່ນ​ແມ່ນ​ໃຜ​ຊິ​ປະ‌ກັນ​ເມຍ ຍ້ອນ​ອື່ນ​ໆ ນອກ​ຈາກ​ການ​ຫລິ້ນ­ຊູ້​ເທົາ‌ນັ້ນ ກໍ​ຊິ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນາງ​ລ່ວງ‌ປະເວນີ​ຕໍ່‌ໄປ ກັບ​ໃຜ​ຊິ​ແຕ່ງ​ກັບ​ນາງ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ທີ່​ຖືກ​ປະ‌ກັນ​ໄປ​ແລ້ວ ຜູ້‌ນັ້ນ​ທີ່​ແຕ່ງ​ກັບ​ນາງ​ກໍ​ທໍ່‌ກັບ​ຫລິ້ນ­ຊູ້​ນຳBut I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, brings adultery upon her. And he who marries a divorced woman commits adultery.
ເລື່ອງ​ການ​ສາ­ບານ-
33 อีกแนวหนึ่ง พวกเจ้าเคยได้ยินถ้อยคำจากคนโบราณว่า 'อย่าให้คำสัตย์สาบานต่อคนเป็นความเท็จ แต่ให้ฮักษาคำสัตย์สาบานของเจ้าไว้ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า'“ອີກ​ປະ‌ການ​ໜຶ່ງ ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ໄດ້‌ຍິນ​ຄຳ​ທີ່​ກ່າວ​ໄວ້​ແກ່​ຄົນ​ບູຮານ​ວ່າ ‘ຢ່າ​ເສຍ​ຄຳ​ສັດ​ສາ­ບານ ຄຳ‌ສາບານ​ທີ່​ທ່ານ​ຖວາຍ​ຕໍ່​ອົງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ຕ້ອງ​ຮັກ‌ສາ​ໄວ້​ໃຫ້​ໝັ້ນ’.ອີກ​ແນວ​ໜຶ່ງ ພວກ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ໄດ້‌ຍິນ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ຈາກ​ຄົນ​ບູຮານ​ວ່າ ‘ຢ່າ​ໃຫ້​ສາ­ບານ​ຕໍ່​ຄົນ​ເປັນ​ຄວາມ‌ບໍ່ຈິງ ແຕ່​ໃຫ້​ຮັກ‌ສາ​ສາ­ບານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ຕໍ່​ໜ້າ​ອົງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ’Again, you have heard that it was said to the ancients, ‘Do not break your oath, but fulfill your vows to the Lord.’
34 แต่เฮาบอกพวกเจ้าอีกว่า อย่าสาบานจักเทื่อเลย บ่ว่าสิอ้างเถิงสวรรค์กะดี อย่าเฮ็ดเลยย้อนว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของพระเจ้าແຕ່​ຝ່າຍ​ເຮົາ, ເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ‌ວ່າ ຢ່າ​ສາ­ບານ​ເລີຍ ໂດຍ​ອ້າງ‌ເຖິງ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ‌ດີ, ເພາະ​ສະ­ຫວັນ​ເປັນ​ລາຊະ‌ບັນລັງ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ.ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ອີກ​ວ່າ ຢ່າ​ສາ­ບານ​ຈັກ‌ເທື່ອ​ເລີຍ ບໍ່​ວ່າ​ຊິ​ອ້າງ‌ເຖິງ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ‌ດີ ຢ່າ​ເຮັດ​ເລີຍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ສະ­ຫວັນ​ເປັນ​ບັນ‌ລັງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າBut I tell you not to swear at all: either by heaven, for it is God’s throne;
35 บ่ว่าสิอ้างเถิงแผ่นดินโลกกะดี อย่าเฮ็ดเลยย้อนว่าแผ่นดินโลกเป็นที่รองเท้าของเพิ่น หรือสิอ้างเถิงเมืองเยรูซาเล็มกะดี อย่าเฮ็ดเลยย้อนว่าเยรูซาเล็มฮั้นเป็นเมืองของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ຫລື​ໂດຍ​ອ້າງ‌ເຖິງ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ​ກໍ‌ດີ ເພາະ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ​ເປັນ​ທີ່​ຮອງ​ພຣະ‌ບາດ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ ຫລື​ໂດຍ​ອ້າງ‌ເຖິງ​ກຸງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ​ກໍ‌ດີ ເພາະ​ກຸງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ​ເປັນ​ທີ່​ປະ‌ທັບ​ຂອງ​ພຣະມະຫາກະສັດ.ບໍ່​ວ່າ​ຊິ​ອ້າງ‌ເຖິງ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ​ກໍ‌ດີ ຢ່າ​ເຮັດ​ເລີຍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ​ເປັນ​ທີ່​ຮອງ​ຕີນ​ຂອງ​ເພິ່ນ ຫລື​ຊິ​ອ້າງ‌ເຖິງ​ເມືອງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ​ກໍ‌ດີ ຢ່າ​ເຮັດ​ເລີຍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເມືອງ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ຜູ້​ຍິ່ງ‌ໃຫຍ່or by the earth, for it is His footstool; or by Jerusalem, for it is the city of the great King.
36 แล้วอย่าสาบานอ้างเถิงหัวของโต ย้อนว่าขนาดเจ้ากะบ่สามารถสิเปลี่ยนสีของเส้นผมแม้นแต่เส้นเดียวบ่ว่าขาวหรือดำຢ່າ​ສາ­ບານ​ໂດຍ​ອ້າງ‌ເຖິງ​ຫົວ​ຂອງ‌ຕົນ ເພາະ​ທ່ານ​ຈະ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ຜົມ​ຂາວ​ຫລື​ດຳ​ຈັກ​ເສັ້ນ​ດຽວ​ກໍ​ບໍ່ໄດ້.ແລ້ວ​ຢ່າ​ສາ­ບານ​ອ້າງ‌ເຖິງ​ຫົວ​ຂອງ​ໂຕ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຂະ‌ໜາດ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ສາ‌ມາດ​ຊິ​ປ່ຽນ​ສີ​ຂອງ​ເສັ້ນ‌ຜົມ​ແມ່ນ​ແຕ່​ເສັ້ນ​ດຽວ​ບໍ່​ວ່າ​ຂາວ​ຫລື​ດຳNor should you swear by your head, for you cannot make a single hair white or black.
ຫລື​ວ່າ “ມາ​ຈາກ​ມານຮ້າຍ.”-
37 แต่คั่นเจ้าสิเว้าว่า แม่น กะให้ว่าแม่น หรือคั่นว่า บ่ กะให้ว่าบ่ เว้าแค่นี้กะดีแล้ว ย้อนคั่นเว้าเกินกว่านี้อีกมันกะมาจากความซั่วແຕ່​ຈົ່ງ​ໃຫ້​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ດັ່ງ‌ນີ້ ‘ແມ່ນ’ ກໍ​ວ່າ ‘ແມ່ນ’ ‘ບໍ່‌ແມ່ນ’ ກໍ​ວ່າ ‘ບໍ່‌ແມ່ນ’ ເພາະ​ຄຳ​ເວົ້າ​ເກີນ​ນີ້​ໄປ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ .ແຕ່​ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ຊິ​ເວົ້າ​ວ່າ ແມ່ນ ກໍ​ໃຫ້​ວ່າ​ແມ່ນ ຫລື​ຄັ່ນ​ວ່າ ບໍ່ ກໍ​ໃຫ້​ວ່າ​ບໍ່ ເວົ້າ​ແຄ່​ນີ້​ກໍ‌ດີ​ແລ້ວ ຍ້ອນ​ຄັ່ນ​ເວົ້າ​ເກີນ​ກວ່າ​ນີ້​ອີກ​ມັນ​ກໍ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວSimply let your ‘Yes’ be ‘Yes,’ and your ‘No,’ ‘No.’ Anything more comes from the evil one.
ເລື່ອງ​ການ​ຕອບ‌ແທນ​ແກ້‌ແຄ້ນ-
(ລກ. 6:29-30)-
38 พวกเจ้าเคยได้ยินถ้อยคำว่า 'ตาต่อตา ฟันต่อฟัน'“ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້‌ຍິນ​ຄຳ​ທີ່​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ, ‘ຕາ​ແທນ​ຕາ ແລະ​ແຂ້ວ​ແທນ​ແຂ້ວ’.ພວກ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ໄດ້‌ຍິນ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ວ່າ ‘ຕາ​ຕໍ່​ຕາ ແຂ້ວ​ຕໍ່​ແຂ້ວ’You have heard that it was said, ‘Eye for eye and tooth for tooth.’
39 แต่เฮาบอกเจ้าว่า อย่าสู่ต่อต้านความซั่ว คือคั่นผู้ใดตบแก้มขวาของเจ้า กะให้หันแก้มซ้ายไปให้เขาตบอีกຝ່າຍ​ເຮົາ, ເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ‌ວ່າ ຢ່າ​ຕໍ່‌ສູ້​ກັບ​ຄົນ‌ຊົ່ວ ແຕ່​ຖ້າ​ຜູ້‌ໃດ​ຕົບ​ແກ້ມ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຂອງ​ທ່ານ ຈົ່ງ​ປິ່ນ​ແກ້ມ​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ​ໃຫ້​ຜູ້‌ນັ້ນ​ເໝືອນ​ກັນ.ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ຢ່າ‌ສູ່​ຕໍ່‌ຕ້ານ​ຄວາມ​ຊົ່ວ ຄື​ຄັ່ນ​ຜູ້‌ໃດ​ຕົບ​ແກ້ມ​ຂວາ​ຂອງ​ເຈົ້າ ກໍ​ໃຫ້​ຫັນ​ແກ້ມ​ຊ້າຍ​ໄປ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຕົບ​ອີກBut I tell you not to resist an evil person. If someone slaps you on your right cheek, turn to him the other also;
40 คั่นผู้ใดอยากสิฟ้องเจ้าขึ้นศาลเพื่อสิริบเอาเสื้อนอกของเจ้า กะให้เอาเสื้อคลุมมอบให้เขานำຖ້າ​ຜູ້‌ໃດ​ຢາກ​ຟ້ອງ​ເອົາ​ເສື້ອ​ຊັ້ນ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ ກໍ​ຈົ່ງ​ໃຫ້​ເສື້ອ​ຊັ້ນ​ນອກ​ແກ່​ເພິ່ນ​ເໝືອນ​ກັນ.ຄັ່ນ​ຜູ້‌ໃດ​ຢາກ​ຊິ​ຟ້ອງ​ເຈົ້າ​ຂຶ້ນ​ສານ​ເພື່ອ‌ຊິ​ຢຶດ​ເອົາ​ເສື້ອ‌ນອກ​ຂອງ​ເຈົ້າ ກໍ​ໃຫ້​ເອົາ​ເສື້ອ​ຄຸມ​ມອບ​ໃຫ້​ເຂົາ​ນຳif someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well;
41 แล้วคั่นผู้ใดสิบังคับใซ้เจ้าให้ไประยะทางหนึ่งกิโลเมตร กะให้ไปนำเขาเถิงระยะทางสองเท่าຖ້າ​ຜູ້‌ໃດ​ຈະ​ເກນ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຍ່າງ​ໄປ​ໜຶ່ງ​ຫລັກ ກໍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄປ​ກັບ​ເພິ່ນ​ເຖິງ​ສອງ​ຫລັກ.ແລ້ວ​ຄັ່ນ​ຜູ້‌ໃດ​ຊິ​ບັງ‌ຄັບ​ໃຊ້​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ໄປ​ລະ‌ຍະ​ທາງ​ໜຶ່ງ​ກິໂລ‌ແມັດ ກໍ​ໃຫ້​ໄປ​ນຳ​ເຂົາ​ເຖິງ​ລະ‌ຍະ​ທາງ​ສອງ​ເທົ່າand if someone forces you to go one mile, go with him two.
42 คั่นใผสิขออีหยังนำเจ้า กะอย่าหันหน้าหนีจากผู้ฮั้น ที่อยากขอยืมจากเจ้าຖ້າ​ຜູ້‌ໃດ​ຈະ​ຂໍ​ນຳ​ທ່ານ​ກໍ​ຈົ່ງ​ໃຫ້ ຢ່າ​ປິ່ນ‌ຫລັງ​ໃສ່​ຜູ້​ທີ່​ຢາກ​ຢືມ​ຈາກ​ທ່ານ.ຄັ່ນ​ໃຜ​ຊິ​ຂໍ​ອີ‌ຫຍັງ​ນຳ​ເຈົ້າ ກໍ​ຢ່າ​ຫັນ​ໜ້າ​ໜີ​ຈາກ​ຜູ້‌ນັ້ນ ທີ່​ຢາກ​ຂໍ‌ຢືມ​ຈາກ​ເຈົ້າGive to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you.
ເລື່ອງ​ຄວາມ­ຮັກ​ຕໍ່​ສັດ‌ຕູ-
(ລກ. 6:27-28, 32-36)-
43 พวกเจ้าเคยได้ยินถ้อยคำว่า 'ให้ฮักเพื่อนบ้านของเจ้า กับซังศัตรูของเจ้า'ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ໄດ້‌ຍິນ​ຄຳ​ທີ່​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ ‘ຈົ່ງ​ຮັກ​ເພື່ອນ‌ບ້ານ​ແລະ​ຊັງ​ສັດ‌ຕູ’ພວກ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ໄດ້‌ຍິນ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ວ່າ ‘ໃຫ້​ຮັກ​ເພື່ອນ‌ບ້ານ​ຂອງ​ເຈົ້າ ກັບ​ຊັງ​ສັດ‌ຕູ​ຂອງ​ເຈົ້າ’You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’
44 แต่เฮาบอกเจ้าว่า ให้ฮักศัตรูของเจ้า ให้อวยพรผู้ที่สาปแซ่งเจ้า ให้เฮ็ดดีกับผู้ที่ซังเจ้า กับให้อธิษฐานเว้านำพระเจ้าเพื่อผู้ที่ใซ้เจ้าอย่างเหยียดหยาม บ่ให้เกียรติกับดูหมิ่นข่มเหงเจ้าແຕ່​ຝ່າຍ​ເຮົາ, ເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ‌ວ່າ ຈົ່ງ​ຮັກ​ສັດ‌ຕູ​ຂອງ​ທ່ານ ຈົ່ງ​ອ້ອນວອນ​ສຳ‌ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຂົ່ມ­ເຫງ​ທ່ານ.ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ໃຫ້​ຮັກ​ສັດ‌ຕູ​ຂອງ​ເຈົ້າ ໃຫ້​ອວຍ‌ພອນ​ຜູ້​ທີ່​ສາບ­ແຊ່ງ​ເຈົ້າ ໃຫ້​ເຮັດ​ດີ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ຊັງ​ເຈົ້າ ກັບ​ໃຫ້​ອະ­ທິ­ຖານ​ເວົ້າ​ນຳ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ຜູ້​ທີ່​ໃຊ້​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ດູ‌ຖູກ ບໍ່​ໃຫ້​ກຽດ​ກັບ​ດູ‌ໝິ່ນ​ຂົ່ມ­ເຫງ​ເຈົ້າBut I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you,
45 ให้เฮ็ดจั่งซี้เพื่อพวกเจ้าสิเป็นลูกที่ดีของพระเจ้า พ่อของเจ้าผู้เพิ่นสถิตในสวรรค์ ย้อนว่าพระเจ้าเพิ่นได้ให้ตะเว็นของเพิ่นขึ้นมาส่องสว่างทั้งให้คนดีคนซั่วอยู่คู่มื้อ กับได้ให้ฝนตกลงมาใส่คนเที่ยงธรรมกับคนอธรรมนำເພື່ອ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຈະ​ເກີດ​ເປັນ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ຢູ່‌ໃນ​ສະ­ຫວັນ ເພາະ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ບັນ‌ດານ​ໃຫ້​ດວງ​ຕາ‌ເວັນ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ຂຶ້ນ​ສ່ອງ​ສະ­ຫວ່າງ​ໃສ່​ຄົນ‌ຊົ່ວ​ແລະ​ຄົນ​ດີ ແລະ​ຊົງ​ໃຫ້​ຝົນ‌ຕົກ​ໃສ່​ຄົນ​ສິນ​ທຳ​ກັບ​ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ສິນ​ທຳ​ສະ‌ເໝີ​ກັນ.ໃຫ້​ເຮັດ​ຈັ່ງ‌ຊີ້​ເພື່ອ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຊິ​ເປັນ​ລູກ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ເພິ່ນ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ຍ້ອນ​ວ່າ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຕະເວັນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ສ່ອງ​ສະ­ຫວ່າງ​ທັງ​ໃຫ້​ຄົນ​ດີ​ຄົນ​ຊົ່ວຢູ່​ຄູ່​ມື້ ກັບ​ໄດ້​ໃຫ້​ຝົນ​ຕົກ​ລົງ‌ມາ​ໃສ່​ຄົນ​ທ່ຽງ‌ທຳ​ກັບ​ຄົນ‌ອະທຳ​ນຳthat you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.
46 คือคั่นเจ้าฮักแต่ผู้ที่ฮักเจ้า เจ้าสิได้ฮับการตอบแทนอีหยังเป็นรางวัล คือแม้นแต่พวกเก็บภาษีกะเฮ็ดจั่งซั้นบ่แม่นบ้อຖ້າ​ແມ່ນ‌ວ່າ​ທ່ານ​ຮັກ​ຄົນ​ທັງ‌ຫລາຍ​ທີ່​ຮັກ​ທ່ານ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ບຳເໜັດ​ອັນ‌ໃດ ເຖິງ​ພວກ‌ເກັບພາສີ​ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື.ຄື​ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ຮັກ​ເຈົ້າ ເຈົ້າ​ຊິ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ‌ແທນ​ອີ‌ຫຍັງ​ເປັນ​ລາງ‌ວັນ ຄື​ແມ່ນ​ແຕ່​ພວກ‌ເກັບພາສີ​ກໍ​ເຮັດ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້If you love those who love you, what reward will you get? Do not even tax collectors do the same?
47 แล้วคั่นเจ้าทักทายกันแต่พี่น้องของโตฝ่ายเดียว เจ้าได้เฮ็ดอีหยังดีหลายกว่าคนอื่นๆ แม้นแต่พวกเก็บภาษีกะเฮ็ดจั่งซั้นคือกันบ่แม่นบ้อຖ້າ​ທ່ານ​ຄຳ‌ນັບ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ‌ຕົນ​ແຕ່​ຝ່າຍ​ດຽວ ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ‌ໃດ​ລື່ນ​ຄົນ​ອື່ນ​ທັງ‌ປວງ​ເຖິງ​ຄົນ‌ຕ່າງຊາດ​ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື.ແລ້ວ​ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ທັກ‌ທາຍ​ກັນ​ແຕ່​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ໂຕ​ຝ່າຍ​ດຽວ ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ອີ‌ຫຍັງ​ດີ​ຫລາຍ‌ກວ່າ​ຄົນ‌ອື່ນໆ ແມ່ນ​ແຕ່​ພວກ‌ເກັບພາສີ​ກໍ​ເຮັດ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ຄື​ກັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even Gentiles do the same?
48 จั่งซั้น ให้พวกเจ้าเป็นผู้ดีรอบคอบคือจั่งพระเจ้า ผู้เป็นพ่อของเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ ซึ่งเพิ่นเป็นผู้ดีรอบคอบ"ເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ທີ່‌ສຸດ ເໝືອນ​ຢ່າງ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ຢູ່‌ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ຊົງ​ເປັນ​ຜູ້‌ດີ​ທີ່ສຸດ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ດີ‌ສົມບູນ​ຄື‌ກັນກັບ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ຊຶ່ງ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ດີ‌ສົມບູນ”Be perfect, therefore, as your Heavenly Father is perfect.