401

ມັດທາຍ

ບົດ‌ທີ 1ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 1Matthew 1
ລຳ‌ດັບ​ເຊື້ອ​ວົງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຢ­ຊູຄ­ຣິດ-
(ລກ. 3:23-28)-
1 หนังสือเซื้อสายวงศ์ตระกูลของพระเยซูคริสต์ตามลำดับ ผู้เพิ่นเป็นลูกหลานของกษัตริย์ดาวิด กับเป็นลูกหลานของอับราฮัมนำໜັງ­ສື​ລຳ‌ດັບ​ເຊື້ອ​ວົງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຢ­ຊູຄ­ຣິດ ຜູ້​ເປັນ​ເຊື້ອ‌ສາຍ​ຂອງ​ດາ­ວິດ ຜູ້​ສືບ​ກະ‌ກູນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ອັບ­ຣາ­ຮາມ.ໜັງ­ສື​ເຊື້ອ‌ສາຍ​ວົງ​ຕະກູນ​ຂອງ​ພຣະ­ເຢ­ຊູຄ­ຣິດ​ຕາມ​ລຳ‌ດັບ ຜູ້​ເພິ່ນ​ເປັນ​ລູກ‌ຫລານ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ດາ­ວິດ ກັບ​ເປັນ​ລູກ‌ຫລານ​ຂອງ​ອັບ­ຣາ­ຮາມ​ນຳThis is the record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham:
2 อับราฮัมได้ลูกซายซื่อว่า อิสอัค แล้วอิสอัคได้ลูกซายซื่อว่า ยาโคบ แล้วยาโคบได้ลูกซายซื่อว่า ยูดาห์ กับพี่น้องของเขาອັບ­ຣາ­ຮາມ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ອີ­ຊາກ ອີ­ຊາກ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ຢາ­ໂຄບ ຢາ­ໂຄບ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ຢູ­ດາ ແລະ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງຕົນ.ອັບ­ຣາ­ຮາມ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ອີ­ຊາກ ແລ້ວ​ອີ­ຊາກ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ຢາ­ໂຄບ ແລ້ວ​ຢາ­ໂຄບ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ຢູ­ດາ ກັບ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ເຂົາAbraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers.
3 แล้วยูดาห์ได้ลูกซายสองคนซื่อว่า เปเรศ กับ เศ-ราห์ เกิดจากนางทามาร์ แล้วเปเรศได้ลูกซายซื่อว่า เฮสโรน แล้วเฮสโรนได้ลูกซายซื่อว่า รามຢູ­ດາ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເປ­ເຣັດ​ແລະ​ເຊ­ຣາ ເກີດ​ຈາກ​ນາງ​ຕາ­ມາ ເປ­ເຣັດ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເຮັດ­ຊະ­ໂຣນ, ເຮັດ­ຊະ­ໂຣນ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ຣາມ.ແລ້ວ​ຢູ­ດາ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ​ຊື່​ວ່າ ເປ­ເຣັດ ກັບ ເຊ­ຣາ ເກີດ​ຈາກ​ນາງ​ຕາ­ມາ ແລ້ວ​ເປ­ເຣັດ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເຮັດ­ຊະ­ໂຣນ ແລ້ວ​ເຮັດ­ຊະ­ໂຣນ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ຣາມJudah was the father of Perez and Zerah by Tamar, Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Ram.
4 แล้วรามได้ลูกซายซื่อว่า อัมมีนาดับ แล้วอัมมีนาดับได้ลูกซายซื่อว่า นาโชน แล้วนาโชนได้ลูกซายซื่อว่า สัลโมนຣາມ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ອຳ­ມີ­ນາ­ດາບ ອຳ­ມີ­ນາ­ດາບ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ນາ­ໂຊນ ນາ­ໂຊນ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ຊັນ­ໂມນ.ແລ້ວ​ຣາມ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ອຳ­ມີ­ນາ­ດາບ ແລ້ວ​ອຳ­ມີ­ນາ­ດາບ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ນາ­ໂຊນ ແລ້ວ​ນາ­ໂຊນ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ຊັນ­ໂມນRam was the father of Amminadab, Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon.
5 แล้วสัลโมนได้ลูกซายซื่อว่า โบอาส เกิดจากนางราหับ แล้วโบอาสได้ลูกซายซื่อว่า โอเบด เกิดจากนางรูธ แล้วโอเบดได้ลูกซายซื่อว่า เจสซีຊັນ­ໂມນ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ໂບ­ອາດ ເກີດ​ຈາກ​ນາງ​ຣາ­ຮາບ ໂບ­ອາດ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ໂອ­ເບັດ ເກີດ​ຈາກ​ນາງ­ຣຸດ ໂອ­ເບັດ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເຢ­ຊາຍ.ແລ້ວ​ຊັນ­ໂມນ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ໂບ­ອາດ ເກີດ​ຈາກ​ນາງ​ຣາ­ຮາບ ແລ້ວ​ໂບ­ອາດ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ໂອ­ເບັດ ເກີດ​ຈາກ​ນາງ­ຣຸດ ແລ້ວ​ໂອ­ເບັດ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເຢ­ຊາຍSalmon was the father of Boaz by Rahab, Boaz the father of Obed by Ruth, Obed the father of Jesse,
6 แล้วเจสซีได้ลูกซายซื่อว่า ดาวิด ผู้เป็นกษัตริย์ฮั่น แล้วดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ได้ลูกซายซื่อว่า ซาโลมอน เกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นเมียของ ทหาร อุรีอาห์ເຢ­ຊາຍ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ດາ­ວິດ ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ກະສັດ. ກະ­ສັດ​ດາ­ວິດ​ຊົງ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ໂຊ­ໂລ­ໂມນ ຊົງ​ເກີດ​ຈາກ​ນາງ​ຊຶ່ງ​ແຕ່‌ກ່ອນ​ເປັນ​ພັນ‌ລະ‌ຍາ​ຂອງ​ອູ­ຣີ­ຢາ.ແລ້ວ​ເຢ­ຊາຍ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ດາ­ວິດ ຜູ້​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ນັ້ນ ແລ້ວ​ດາ­ວິດ​ຜູ້​ເປັນ​ກະ­ສັດ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ໂຊ­ໂລ­ໂມນ ເກີດ​ຈາກ​ນາງ​ຊຶ່ງ​ແຕ່‌ກ່ອນ​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ ທະ‌ຫານ ອູ­ຣີ­ຢາand Jesse the father of David the king. Next: David was the father of Solomon by Uriah’s wife,
7 แล้วซาโลมอนได้ลูกซายซื่อว่า เรโหโบอัม แล้วเรโหโบอัมได้ลูกซายซื่อว่า อาบียาห์ แล้วอาบียาห์ได้ลูกซายซื่อว่า อาสาກະ­ສັດ​ໂຊ­ໂລ­ໂມນ​ຊົງ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເຣ­ໂຮ­ໂບ­ອາມ ເຣ­ໂຮ­ໂບ­ອາມ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ອາ­ບີ­ຢາ ອາ­ບີ­ຢາ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ອາ­ຊາ.ແລ້ວ​ໂຊ­ໂລ­ໂມນ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເຣ­ໂຮ­ໂບ­ອາມ ແລ້ວ​ເຣ­ໂຮ­ໂບ­ອາມ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ອາ­ບີ­ຢາ ແລ້ວ​ອາ­ບີ­ຢາ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ອາ­ຊາSolomon the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asa.
8 แล้วอาสาได้ลูกซายซื่อว่า เยโฮชาฟัท แล้วเยโฮชาฟัทได้ลูกซายซื่อว่า โยรัม แล้วโยรัมได้ลูกซายซื่อว่า อุสซียาห์ອາ­ຊາ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເຢ­ໂຮ­ຊາ­ຟັດ ເຢ­ໂຮ­ຊາ­ຟັດ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ໂຢ­ຣາມ ໂຢ­ຣາມ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ອຸດ­ຊີ­ຢາ.ແລ້ວ​ອາ­ຊາ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເຢ­ໂຮ­ຊາ­ຟັດ ແລ້ວ​ເຢ­ໂຮ­ຊາ­ຟັດ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ໂຢ­ຣາມ ແລ້ວ​ໂຢ­ຣາມ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ອຸດ­ຊີ­ຢາAsa was the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah.
9 แล้วอุสซียาห์ได้ลูกซายซื่อว่า โยธาม แล้วโยธามได้ลูกซายซื่อว่า อาหัส แล้วอาหัสได้ลูกซายซื่อว่า เฮเซคียาห์ອຸດ­ຊີ­ຢາ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ໂຢ­ທາມ ໂຢ­ທາມ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ອາ­ຮາດ ອາ­ຮາດ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເຮ­ເຊ­ກີ­ຢາ.ແລ້ວ​ອຸດ­ຊີ­ຢາ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ໂຢ­ທາມ ແລ້ວ​ໂຢ­ທາມ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ອາ­ຮາດ ແລ້ວ​ອາ­ຮາດ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເຮ­ເຊ­ກີ­ຢາUzziah was the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah.
10 แล้วเฮเซคียาห์ได้ลูกซายซื่อว่ามนัสเสห์ แล้วมนัสเสห์ได้ลูกซายซื่อว่าอาโมน แล้วอาโมนได้ลูกซายซื่อว่าโยสิยาห์ເຮ­ເຊ­ກີ­ຢາ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ມາ­ນາ­ເຊ ມາ­ນາ­ເຊ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ອາ­ໂມນ ອາ­ໂມນ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ໂຢ­ຊີ­ຢາ.ແລ້ວ​ເຮ­ເຊ­ກີ­ຢາ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ​ມາ­ນາ­ເຊ ແລ້ວ​ມາ­ນາ­ເຊ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ​ອາ­ໂມນ ແລ້ວ​ອາ­ໂມນ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ​ໂຢ­ຊີ­ຢາHezekiah was the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah,
11 แล้วโยสิยาห์ได้ลูกซายซื่อว่า เยโคนิยาห์ กับพวกพี่น้องของเขา ซึ่งอยู่ในยามที่ซนซาติเขาตกเป็นเชลย ถืกนำออกไปอยู่นครใหญ่บาบิโลนໂຢ­ຊີ­ຢາ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເຢ­ໂຮ­ຢາ­ກິນ ກັບ​ພວກ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ‌ຕົນ ເກີດ​ໃນ​ເວ‌ລາ​ຖືກ​ກວາດ​ໄປ​ຍັງ​ກຸງ­ບາ­ບີ­ໂລນ.ແລ້ວ​ໂຢ­ຊີ­ຢາ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເຢ­ໂຄ­ນິ­ຢາ ກັບ​ພວກ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ເຂົາ ຊຶ່ງ​ຢູ່‌ໃນ​ຍາມ​ທີ່​ຊົນ‌ຊາດ​ເຂົາ​ຕົກ​ເປັນ​ຊະ‌ເລີຍ ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ໄປ​ຢູ່​ນະ‌ຄອນ​ໃຫຍ່​ບາ­ບີ­ໂລນand Josiah the father of Jeconiah and his brothers at the time of the exile to Babylon.
12 หลังจากพวกเขาตกเป็นเชลย ถืกนำออกไปอยู่นครใหญ่บาบิโลนแล้ว เยโคนิยาห์กะได้ลูกซายซื่อว่า เชอัลทิเอล แล้วเชอัลทิเอลได้ลูกซายซื่อว่า เศรุบบาเบลຄັນ​ຖືກ​ກວາດ​ໄປ​ຍັງ​ກຸງ­ບາ­ບີ­ໂລນ​ແລ້ວ ເຢ­ໂຮ­ຢາ­ກິນ​ກໍ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເຊ­ອານ­ຕີ­ເອນ ເຊ­ອານ­ຕີ­ເອນ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່ ເຊ­ຣຸບ­ບາ­ເບນ.ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຕົກ​ເປັນ​ຊະ‌ເລີຍ ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ໄປ​ຢູ່​ນະ‌ຄອນ​ໃຫຍ່​ບາ­ບີ­ໂລນ​ແລ້ວ ເຢ­ໂຄ­ນິ­ຢາ​ກໍ‌ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເຊ­ອານ­ຕີ­ເອນ ແລ້ວ​ເຊ­ອານ­ຕີ­ເອນ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເຊ­ຣຸບ­ບາ­ເບນAfter the exile to Babylon: Jeconiah was the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel,
13 แล้วเศรุบบาเบลได้ลูกซายซื่อว่า อาบีอูด แล้วอาบีอูดได้ลูกซายซื่อว่า เอลียาคิม แล้วเอลียาคิมได้ลูกซายซื่อว่า อาซอร์ເຊ­ຣຸບ­ບາ­ເບນ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ອາ­ບີ­ອຸດ ອາ­ບີ­ອຸດ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເອ­ລີ­ຢາ­ກິມ ເອ­ລີ­ຢາ­ກິມ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ອາ­ໂຊ.ແລ້ວ​ເຊ­ຣຸບ­ບາ­ເບນ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ອາ­ບີ­ອຸດ ແລ້ວ​ອາ­ບີ­ອຸດ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເອ­ລີ­ຢາ­ກິມ ແລ້ວ​ເອ­ລີ­ຢາ­ກິມ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ອາ­ໂຊZerubbabel the father of Abiud, Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor.
14 แล้วอาซอร์ได้ลูกซายซื่อว่า ศาโดก แล้วศาโดกได้ลูกซายซื่อว่า อาคิม แล้วอาคิมได้ลูกซายซื่อว่า เอลีอูดອາ­ໂຊ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ຊາ­ໂດກ ຊາ­ໂດກ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ອາ­ຂີມ ອາ­ຂີມ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເອ­ລີ­ອູດ.ແລ້ວ​ອາ­ໂຊ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ຊາ­ໂດກ ແລ້ວ​ຊາ­ໂດກ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ອາ­ຂີມ ແລ້ວ​ອາ­ຂີມ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເອ­ລີ­ອູດAzor was the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud.
15 แล้วเอลีอูดได้ลูกซายซื่อว่า เอเลอาซาร์ แล้วเอเลอาซาร์ได้ลูกซายซื่อว่า มัทธาน แล้วมัทธานได้ลูกซายซื่อว่า ยาโคบເອ­ລີ­ອູດ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ເອ­ເລ­ອາ­ຊາ ເອ­ເລ­ອາ­ຊາ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ມັດ­ທານ ມັດ­ທານ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ຢາໂຄບ.ແລ້ວ​ເອ­ລີ­ອູດ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ເອ­ເລ­ອາ­ຊາ ແລ້ວ​ເອ­ເລ­ອາ­ຊາ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ມັດ­ທານ ແລ້ວ​ມັດ­ທານ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ຢາ­ໂຄບEliud was the father of Eleazar, Eleazar the father of Matthan, Matthan the father of Jacob,
16 แล้วยาโคบได้ลูกซายซื่อว่า โยเซฟ ผู้เป็นผัวของนางมารีย์ ผู้คลอดพระเยซูที่เอิ้นกันว่าพระคริสต์ ได้เกิดมาจากนางมารีย์ฮั้นเองຢາ­ໂຄບ​ມີ​ບຸດ‌ຊາຍ​ຊື່​ໂຢ­ເຊັບ ຜູ້​ເປັນ​ສາ‌ມີ​ຂອງ​ນາງ​ມາ­ຣິ­ອາ ພຣະ‌ເຢຊູ​ຜູ້​ທີ່​ເອີ້ນ‌ວ່າ​ພຣະ‌ຄຣິດ ກໍ​ຊົງ​ບັງ‌ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ນາງ​ມາ­ຣິ­ອາ​ຜູ້​ນີ້.ແລ້ວ​ຢາ­ໂຄບ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຊື່​ວ່າ ໂຢ­ເຊັບ ຜູ້​ເປັນ​ຜົວ​ຂອງ​ນາງ​ມາ­ຣິ­ອາ ຜູ້​ເກີດ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ​ພຣະ‌ຄຣິດ ໄດ້​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ນາງ​ມາ­ຣິ­ອາ​ນັ້ນ​ເອງand Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
17 จั่งซั้น ตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนฮอดดาวิดจั่งเป็นสิบสี่ซั่วอายุคน กับนับตั้งแต่ดาวิดลงมาจนฮอดตกเป็นเชลย ถืกนำออกไปอยู่นครใหญ่บาบิโลนเป็นสิบสี่ซั่วอายุคน กับนับตั้งแต่ตกเป็นเชลยในกรุงบาบิโลน จนฮอดพระคริสต์มีอีกสิบสี่ซั่วอายุคนດັ່ງ‌ນັ້ນ​ນັບ​ຕັ້ງ‌ແຕ່​ອັບ­ຣາ­ຮາມ​ລົງ‌ມາ​ຈົນ​ເຖິງ​ກະ­ສັດ​ດາ­ວິດ​ຈິ່ງ​ເປັນ​ສິບ​ສີ່​ຊົ່ວ​ຄົນ ນັບ​ຕັ້ງ‌ແຕ່​ກະ­ສັດ​ດາ­ວິດ​ຈົນ​ເຖິງ​ຄາວ​ຖືກ​ກວາດ​ໄປ​ຍັງ​ກຸງ­ບາ­ບີ­ໂລນ ເປັນ​ເວ‌ລາ​ສິບ​ສີ່​ຊົ່ວ​ຄົນ ແລະ​ນັບ​ຕັ້ງ‌ແຕ່​ຄາວ​ຖືກ​ກວາດ​ໄປ​ຍັງ​ກຸງ­ບາ­ບີ­ໂລນ​ຈົນ​ເຖິງ​ພຣະ‌ຄຣິດ ເປັນ​ເວ‌ລາ​ສິບ​ສີ່​ຊົ່ວ​ຄົນ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ຕັ້ງ​ແຕ່​ອັບ­ຣາ­ຮາມ​ລົງ​ມາ‌ຈົນ​ຮອດ​ດາ­ວິດ​ຈັ່ງ​ເປັນ​ສິບ​ສີ່​ຊົ່ວ​ອາ‌ຍຸ​ຄົນ ກັບ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ດາ­ວິດ​ລົງ​ມາ‌ຈົນ​ຮອດ​ຕົກ​ເປັນ​ຊະ‌ເລີຍ ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ໄປ​ຢູ່​ນະ‌ຄອນ​ໃຫຍ່​ບາ­ບີ­ໂລນ​ເປັນ​ສິບ​ສີ່​ຊົ່ວ​ອາ‌ຍຸ​ຄົນ ກັບ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົກ​ເປັນ​ຊະ‌ເລີຍ​ໃນ​ບາ­ບີ­ໂລນ ຈົນ​ຮອດ​ພຣະ‌ຄຣິດ​ມີ​ອີກ​ສິບ​ສີ່​ຊົ່ວ​ອາ‌ຍຸ​ຄົນIn all, then, there were fourteen generations from Abraham to David, fourteen from David to the exile to Babylon, and fourteen from the exile to the Christ.
ພຣະ‌ກຳເນີດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຢ­ຊູຄ­ຣິດ-
(ລກ. 2:1-7)-
18 บัดนี้ เรื่องการเกิดของพระเยซูคริสต์กะเป็นจั่งซี้ คือนางมารีย์ผู้เป็นแม่ฮั้น ตอนได้หมั้นกันกับโยเซฟแต่ตำอิด ปรากฏว่านางมีท้องก่อนที่สิมีการสมสู่นำกัน เป็นด้วยการอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าເລື່ອງ​ພຣະ‌ກຳເນີດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຢ­ຊູຄ­ຣິດ​ເປັນ​ດັ່ງ‌ນີ້: ຄື​ນາງ​ມາ­ຣິ­ອາ​ຜູ້​ເປັນ​ມານ‌ດາ​ຂອງ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ນັ້ນ ໄດ້​ເປັນ​ຄູ່​ໝັ້ນ​ກັບ​ໂຢ­ເຊັບ​ແລ້ວ ກ່ອນ​ເວ‌ລາ​ເຂົາ​ໄດ້​ເປັນ​ຄູ່​ຜົວ‌ເມຍ​ກັນ​ກໍ​ປະ‌ກົດ​ວ່າ ນາງ​ມີ​ທ້ອງ​ແລ້ວ​ດ້ວຍ​ລິດ‌ເດດ​ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.ບັດ‌ນີ້ ເລື່ອງ​ການ​ເກີດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຢ­ຊູຄ­ຣິດ​ກໍ​ເປັນ​ຈັ່ງ‌ຊີ້ ຄື​ນາງ​ມາ­ຣິ­ອາ​ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ນັ້ນ ຕອນ​ໄດ້​ໝັ້ນ​ກັນ‌ກັບ​ໂຢ­ເຊັບ​ແຕ່​ທຳ‌ອິດ ປາກົດ‌ວ່າ​ນາງ​ມີ​ທ້ອງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຊິ​ມີ​ການ‌ສົມສູ່​ນຳ‌ກັນ ເປັນ​ດ້ວຍ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ຂອງ​ພຣະ‌ວິນຍານ​ບໍ­ລິ­ສຸດຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າThis is how the birth of Jesus Christ came about: His mother Mary was pledged in marriage to Joseph, but before they came together, she was found to be with Child through the Holy Spirit.
19 แล้วพอโยเซฟ คู่หมั้นซิเป็นผัวของนาง โดยที่ว่าเป็นคนยุติธรรม ลาวกะบ่อยากเปีดเผยความเป็นไปของนางโดยบ่อยากเฮ็ดเป็นโตอย่างแนวบ่ดีให้คนฮู้ไปทั่ว เลยคึดว่าสิถอนหมั้นอย่างลับๆຝ່າຍ​ໂຢ­ເຊັບ​ຜູ້​ເປັນ​ຄູ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ນາງ​ເປັນ​ຄົນ​ມີ​ສິນ​ທຳ ແຕ່​ປານ​ນັ້ນ​ເພິ່ນ​ບໍ່‌ຢາກ​ໃຫ້​ເລື່ອງ​ນີ້​ເປັນ​ທີ່​ອັບອາຍ‌ຂາຍໜ້າ​ແກ່​ນາງ ຈິ່ງ​ຕັດ​ສີນ​ໃຈ​ວ່າ​ຈະ​ຖອນ‌ໝັ້ນ​ເສຍ​ຢ່າງ​ລັບໆ.ແລ້ວ​ພໍ​ໂຢ­ເຊັບ ຄູ່​ໝັ້ນ​ຊິ​ເປັນ​ຜົວ​ຂອງ​ນາງ ໂດຍ​ທີ່​ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ຍຸດຕິ‌ທຳ ລາວ​ກໍ​ບໍ່‌ຢາກ​ເປີດ‌ເຜີຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ຂອງ​ນາງ​ໂດຍ​ບໍ່‌ຢາກ​ເຮັດ​ເປັນ​ໂຕ​ຢ່າງ​ແນວ​ບໍ່​ດີ​ໃຫ້​ຄົນ​ຮູ້​ໄປ​ທົ່ວ ເລີຍ​ຄຶດ​ວ່າ​ຊິ​ຖອນ‌ໝັ້ນ​ຢ່າງ​ລັບໆBecause Joseph her husband was a righteous man and was unwilling to disgrace her publicly, he resolved to divorce her quietly.
20 แต่พอโยเซฟพวมคึดอยู่ฮั้น นี่แน่ะ เทวทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า ได้มาปรากฎอยู่ต่อหน้าโยเซฟในความฝัน บอกว่า "โยเซฟ ลูกดาวิดเอ้ย อย่าสู่หย้านเด้อ ที่สิฮับเอามารีย์มาเป็นเมียของเจ้าเลย ย้อนว่า ลูกน้อยที่อยู่ในท้องของนางฮั้นเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าແຕ່​ເມື່ອ​ໂຢ­ເຊັບ​ຍັງ​ຄຶດ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຢູ່ ກໍ​ມີ​ເທ­ວະ­ດາ​ຕົນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ​ມາ​ປະ‌ກົດ​ແກ່​ໂຢ­ເຊັບ​ໃນ​ຄວາມ­ຝັນ​ວ່າ, “ໂຢ­ເຊັບ​ບຸດ​ດາ­ວິດ​ເອີຍ, ຢ່າຊູ່‌ຢ້ານ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ນາງ​ມາ­ຣິ­ອາ​ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເພາະ​ວ່າ​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ປະຕິ‌ສົນທິ​ໃນ​ທ້ອງ​ຂອງ​ນາງ​ກໍ​ເປັນ​ໂດຍ​ເດດ​ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.ແຕ່​ພໍ​ໂຢ­ເຊັບ​ພວມ​ຄຶດ​ຢູ່‌ຫັ້ນ ນີ້‌ແຫລະ ເທວະ‌ທູດ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ ໄດ້​ມາ​ປາ‌ກົດ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ໂຢ­ເຊັບ​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ ບອກ‌ວ່າ “ໂຢ­ເຊັບ ລູກ​ດາ­ວິດ​ເອີຍ ຢ່າ​ສູ່‌ຢ້ານ​ເດີ້ ທີ່​ຊິ​ຮັບ​ເອົາ​ມາ­ຣິ­ອາ​ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເລີຍ ຍ້ອນ​ວ່າ ລູກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຢູ່‌ໃນ​ທ້ອງ​ຂອງ​ນາງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ໂດຍ​ອຳ‌ນາດ​ພຣະ‌ວິນຍານ​ບໍ­ລິ­ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າBut after he had pondered these things, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph, son of David, do not be afraid to embrace Mary as your wife, for the One conceived in her is from the Holy Spirit.
21แล้วนางสิได้ลูกซาย ซึ่งเจ้าสิเอิ้นซื่อของเด็กซายฮั้นว่า เยซู ย้อนว่าผู้ฮั้นสิโปรดซ่อยซนซาติของเพิ่นให้รอดพ้นจากความผิดบาปของเขาทั้งหลาย"ນາງ​ຈະ​ປະ‌ສູດ​ບຸດ ແລ້ວ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ຖວາຍ​ນາມ​ທ່ານ​ວ່າ ‘ເຢຊູ’ ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ​ຜູ້​ນີ້‌ແຫລະ, ຈະ​ເປັນ​ຜູ້‌ໂຜດ​ໄພ່‌ພົນ​ຂອງ‌ຕົນ​ໃຫ້​ລອດ‌ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ‌ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ.”ແລ້ວ​ນາງ​ຊິ​ໄດ້​ລູກ‌ຊາຍ ຊຶ່ງ​ເຈົ້າ​ຊິ​ເອີ້ນ​ຊື່​ຂອງ​ເດັກ​ຜູ້­ຊາຍ​ນັ້ນ​ວ່າ ເຢຊູ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ຊິ​ໂຜດ‌ຊ່ອຍ​ຊົນ‌ຊາດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໃຫ້​ລອດ‌ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ‌ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ​ທັງ‌ຫລາຍ”She will give birth to a Son, and you are to give Him the name Jesus, because He will save His people from their sins.”
22 แนวหมู่นี้ได้เกิดขึ้นกะเพื่อ๏สิให้เป็นไปตามพระคำของพระเจ้า ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เว้าไว้กับผู้เป็นปากเป็นเสียงของเพิ่นว่าການ​ທັງ‌ປວງ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ‌ຈະ​ໃຫ້​ສຳ‌ເລັດ ຕາມ​ທີ່​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ກ່າວ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ຜູ້ປະກາດ‌ພຣະທຳ​ວ່າ.ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກໍ​ເພື່ອ‌ຊິ​ໃຫ້‌ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ‌ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຕາມ​ທີ່​ອົງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ໄວ້​ກັບ​ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ວ່າAll this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet:
23 "นี่แน่ะ ญิงพรหมจารีคนหนึ่งสิตั้งท้อง กับสิออกลูกซายคนหนึ่ง กับผู้คนสิเอิ้นซื่อของเพิ่นว่า อิมมานูเอล แปลว่า พระเจ้าอยู่กับเฮา"“ເບິ່ງ​ແມ, ຍິງ​ພົມ​ຈະ​ລີ​ນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ທ້ອງ​ແລະ​ປະ‌ສູດ​ບຸດ​ຄົນ​ໜຶ່ງ, ແລະ​ເຂົາ​ຈະ​ເອີ້ນ​ຊື່​ບຸດ​ນັ້ນ​ວ່າ ‘ເອ­ມາ­ນູ­ເອນ’” (ແປ​ວ່າ “ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ເຮົາ​ທັງ‌ຫລາຍ”).“ນີ້‌ແຫລະ ຍິງ​ພົມ­ມະ­ຈາ­ລີ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຊິ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ ກັບ​ຊິ​ອອກ​ລູກ‌ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ຊິ​ເອີ້ນ​ຊື່​ຂອງ​ເພິ່ນ​ວ່າ ເອ­ມາ­ນູ­ເອນ ແປ​ວ່າ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຢູ່​ກັບ​ເຮົາ”“Behold, the virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call Him Immanuel” (which means, “God with us”).
24 บัดโยเซฟตื่นขึ้นกะเฮ็ดตามคำซึ่งเทวทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งลาวฮั้น เลยฮับนางมาเป็นเมียของลาวເມື່ອ​ໂຢ­ເຊັບ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ກໍ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ທີ່​ເທ­ວະ­ດາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ​ສັ່ງ​ນັ້ນ ຄື​ຮັບ​ເອົາ​ນາງ​ມາ­ຣິ­ອາ​ມາ​ເປັນ​ພັນ‌ລະ‌ຍາ​ຂອງຕົນ.ບັດ​ໂຢ­ເຊັບ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ກໍ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ຊຶ່ງ​ເທວະ‌ທູດ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັ່ງ​ລາວ​ນັ້ນ ເລີຍ​ຮັບ​ນາງ​ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ​ລາວWhen Joseph woke up, he did as the angel of the Lord had commanded him, and embraced Mary as his wife.
25 แต่ลาวบ่ได้ฮ่วมสมสู่กันกับนางจนกว่านางออกลูกซายผู้กกฮั้น แล้วลาวจั่งตั้งซื่อเด็กน้อยว่า เยซูແຕ່​ບໍ່‌ໄດ້​ສົມ‌ສູ່​ຢູ່​ກັບ​ນາງ​ຈົນ​ປະ‌ສູດ​ບຸດ‌ຊາຍ​ແລ້ວ ແລະ​ໂຢ­ເຊັບ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ຊື່​ບຸດ​ນັ້ນ​ວ່າ “ເຢຊູ”.ແຕ່​ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ຮ່ວມ​ສົມ‌ສູ່​ກັນ‌ກັບ​ນາງ​ຈົນ​ກວ່າ​ນາງ​ອອກ​ລູກ‌ຊາຍ​ຜູ້​ກົກ​ນັ້ນ ແລ້ວ​ລາວ​ຈັ່ງ​ຕັ້ງ​ຊື່​ເດັກ​ນ້ອຍ​ວ່າ ເຢຊູBut he had no union with her until she gave birth to a Son. And he gave Him the name Jesus.